Algemene voorwaarden

Online Hypotheekservice Spanje - Execution Only

Algemene voorwaarden Hypotheek in Spanje Direct

In dit document worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten met www.hypotheekinspanjedirect.nl hierna genoemd KP Spain Consultancy Group SL. www.hypotheekinspanjedirect.nl is onderdeel van KP Spain Consultancy Group SL. Wij vragen de klant akkoord te gaan met dit document zodat zij op de hoogte zijn van wederzijdse verwachtingen en verplichtingen.

1. De dienstverlening

Onze hypotheekbemiddelaars brengen je in contact met een Spaanse bank die het beste aanbod doet om de hypotheek af te sluiten via deze bank. Er wordt geen financieel advies gegeven aan de klant, wel wordt er informatie verstrekt over het aangaan en de werking van een hypotheek in Spanje. Alle contacten lopen direct na presenteren aan de bank tussen klant en bank. Vragen over de inhoud van de offerte zijn dus voor de klant om samen met de bank onderling te bespreken en te onderhandelen. Hypotheek in Spanje Direct zal niet participeren in deze onderhandelingen.

Voor overige zaken als het juridisch controleren van documenten, aanvragen van het NIE-nummer of onderhandelen van de aankoopprijs zijn wij niet verantwoordelijk. Wij delen (Nederlandstalige) contacten uit ons netwerk, zodat de klant van deze services is voorzien.

2. Klant worden

De klant ondertekent deze algemene voorwaarden ter opdracht van dienstverlening om de hypotheekaanvraag in Spanje te bemiddelen en jou in contact te brengen met een contactpersoon bij een Spaanse bank. Onderdeel is dat wij jouw documenten beoordelen en goed presenteren bij de bank zodat de kans op succes groot is én de beste voorwaarden geboden kan worden.

3. Betalingsvoorwaarden

Via betaling van de de volledige bemiddeling fee aan KP Spain Consultancy Group SL via betaalsysteem Mollie, wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Hypotheek in Spanje Direct. Deze betaling wordt gezien als een digitale ondertekening.

4. Aanleveren documenten

Klant zal tijdig alle documenten en informatie verschaffen voor de hypotheekaanvraag. Klant erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden, indien de door de klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en documenten.

5. Geldigheid dienstverlening en aanbiedingen

Hypotheek in Spanje Direct is verantwoordelijk voor het in contact brengen van de klant met een contactpersoon van de Spaanse bank. Wel geldt er een geldigheid op het aanleveren van documenten die gebruikt kunnen worden door de Spaanse bank om een hypotheekaanbieding te doen.

Een hypotheekaanbieding is in Spanje één maand geldig. Het vinden van een onderpand na minimaal één maand heeft als gevolg dat er meer recente documenten moeten worden aangeleverd om het hypotheekdossier opnieuw te beoordelen. De klant is zich bewust dat de rentetarieven en overige voorwaarden van de aanbieding onderhevig zijn aan veranderingen op de hypotheekmarkt in Spanje in de periode van opnieuw aanleveren.

6. Bankproducten bij een hypotheek

In Spanje is het bij het afsluiten van een hypotheek vaak verplicht om verplichte bankproducten af te nemen. Indien deze niet worden afgenomen kan de rente-aanbieding hoger uitvallen dan de originele offerte. Het betreft vaak een opstalverzekering en levensverzekering, af te sluiten bij de Spaanse bank. Hypotheek in Spanje Direct is niet gelieerd aan deze producten en kan niet verantwoordeijk worden gesteld voor het (verplicht) afsluiten hiervan. Wel proberen onze bemiddelaars dit altijd te onderhandelen met onze banken (maatwerk).

7. Dienstverlening opschorten

De klant kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de hypotheekaanvraag procedure. Onze kosten worden niet gerestitueerd wanneer de klant de hypotheekaanvraag niet wil continueren. Vertraging, op welke wijze dan ook, is geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag.

Hypotheek in Spanje Direct behoudt tevens het recht om eenzijdig de dienstverlening op te schorten, wanneer de klant in gebreke blijkt, bijvoorbeeld bij het (tijdig of juist) aanleveren van documenten. Bekijk het artikel over restitutievoorwaarden.

8. Restitutievoorwaarden

Wanneer de Spaanse bank het profiel van de klant niet accepteert, ondanks dat Hypotheek in Spanje Direct dit heeft gepresenteert aan de Spaanse bank, dan zal KP Spain Consultancy Group S.L. 75% van de fee restitueren binnen 8 werkdagen. Er zijn uitzonderingen op dit restitutiebeleid:

  • De klant stopt zelf de dienstverlening (0% restitutie)
  • Afkeuring van de Spaanse bank door in gebreke blijven van klant en/of derden die ingeschakeld zijn (0% restitutie). Dit omvat:
  1. Koop gaat niet door (koper of verkoper trekt zich terug)
  2. De klant heeft foutieve informatie verstrekt aan Hypotheek Spanje Direct waardoor de Spaanse bank geen hypotheek verstrekt.
  3. Indien de klant een keuze geeft aan een andere woning met een meerprijs, waarbij de eerdere hypotheeksom uit de offerte van KP Spain Consultancy Group S.L. wordt overschreden en een hogere hypotheeksom niet haalbaar is.
  4. De taxatie: Indien de taxatiewaarde bijvoorbeeld lager uitvalt dan de aankoopsom, zal dit tevens (negatieve) gevolgen hebben voor de hypotheekaanbieding. Door een eventuele lagere hypotheeksom, wordt de klant belemmert voor de aankoop van de woning.
  5. Gebreken van het onderpand (vergunningen/woning illegaal gebouwd). Dit betreft vaak rustic woningen in het binnenland.

Indien er sprake is van schuld door derden, aangaande punt 4 en 5 uit bovenstaande redenen, dan kan een coulance regeling intreden. Dit betreft 40% restitutie van de fee aan Hypotheek in Spanje Direct. De klant heeft nimmer recht op deze coulance regeling en wordt toegekend op basis van onderzoek door Hypotheek in Spanje Direct.

9. Hypotheekrapportage & indicatieve berekeningen

De door Hypotheek in Spanje Direct uitgebrachte berekeningen zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens van de klant in het aanvraagformulier. Deze offertes zijn ten alle tijden indicatief en onder voorbehoud van documenten en taxatie. Een acceptatie van de bank kan bij deze indicatie niet worden gegarandeerd. Hypotheek in Spanje Direct is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van het door de klant verkeerd interpreteren van de berekening of offerte.

10. Overige algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van Hypotheek in Spanje Direct is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de intermediaire kosten die betaald zijn via het online betaalsysteem. Tevens is Hypotheek in Spanje Direct niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst. Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.

Het afgesproken tarief bedraagt de prijs die vermeld staat op de website en is voldaan via het online betaalsysteem. Het is mogelijk een PDF afschrift te ontvangen in de valuta euro.

Versie & registratie

Deze algemene voorwaarden betreft versie 2.0
Opgesteld te Breda op 01-09-2021

E-mail: support@hypotheekspanjedirect.nl